Politika privantosti

Korišćenjem sajta saglašavate se sa Uslovima i pravilima korišćenja i Politikom privatnosti koji se odnose na sajt www.cvetnizid.com (i sve druge domene koji vode na ovaj sajt).


Ko smo mi

Naša adresa je: www.cvetnizid.com ,kao i poddomeni: www.cvetnizid.org , www.cvetnizid.net , www.cvetnizid.rs , dekoracija.org i dekoracija.net .


Koje lične podatke prikupljamo i zašto ih prikupljamo

Komentari

Kada posetioci ostavljaju komentare na sajtu, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, kao i IP adresu posetioca i niz korisničkih agenata internet pretraživača da bismo otkrili spam.

Anonimnom nizu koji je kreiran sa adrese vaše e-pošte (koji se naziva i hash) može se dati Gravatar službi da vidi da li je koristite. Politika privatnosti Gravatar servisa dostupna je ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, slika vašeg profila je vidljiva javnosti u kontekstu vašeg komentara.
Mediji

Ako otpremate slike na veb lokaciju, trebali biste izbegavati slanje slika s ugrađenim podacima o lokaciji (EKSIF GPS). Posetioci sajta mogu da preuzimaju i izdvajaju podatke o lokaciji sa slika na veb sajtu.
Kontakt obrasci

Kolačići – Cookies

Ako ostavite komentar na našem sajtu, možete se uključiti u čuvanje vašeg imena, adrese e-pošte i veb lokacije u kolačićima. Ovo je kako bismo vama olakšali, tako da ne morate ponovo da unosite svoje podatke kada ostavite drugi komentar. Ovi kolačići će trajati godinu dana.


Ugrađeni sadržaj sa drugih Veb lokacija

Članci na ovom sajtu mogu da sadrže ugrađeni sadržaj (npr. Video snimke, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih veb-lokacija ponaša se na isti način kao da je posetilac posetio drugu veb-lokaciju.

Ovi veb sajtovi mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje trećih strana i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni na taj vebsajt.


Analitika

S kim dijelimo vaše podatke

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci se zadržavaju na neodređeno vreme. Ovo je tako da možemo automatski prepoznati i odobriti bilo koje naknadne komentare, umesto da ih držimo u redu za moderiranje.


Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate nalog na ovom sajtu, ili ste ostavili komentare, možete zatražiti da primite izvezeni fajl ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Takođe možete zatražiti da izbrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. Ovo ne uključuje podatke koje smo dužni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Who we are

Our website address is: https://www.cvetnizid.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.